Ograniczenia wolności i praw człowieka w Polsce

Podaj dalej

 

Wszyscy Polacy powinni się zapoznać z projektem ustawy “o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej ”, który Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniósł 5 września 2022 do rozpatrzenia do Rządowego Centrum Legislacji.

Musimy głośno domagać się wyjaśnienia, do czego przygotowuje nas rząd?

5 wrześnie wpłynął projekt ustawy, która ewidentnie przygotowana została na wypadek wojny, w projekcie nazywanej eufemistycznie “stanem klęski żywiołowej”.

Na czym mają polegać “zadania realizowane w ramach ochrony ludności”:

m.in. na prognozowaniu i monitorowaniu możliwości wystąpienia zagrożeń, w szczególności chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, epidemicznych, epizootycznych, epifitozycznych, hydrologicznych, meteorologicznych, pożarów wielkopowierzchniowych, awarii systemów dostaw energii i wody, katastrof budowlanych, katastrof komunikacyjnych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ataków na systemy teleinformatyczne,

“W fazie reagowania” będą to:

a) rozpoznanie i ocena zagrożenia, w tym wskazywanie lub oznaczanie stref niebezpiecznych,
b) ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności,
c) prowadzenie wymiany i analizy informacji, w tym pochodzących z systemów monitorowania zagrożeń,
d) zapewnianie ochrony przed skutkami zagrożeń,
e) organizowanie lub koordynowanie udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej,
f) reagowanie i podejmowanie interwencji oraz działań ratowniczych, w  tym ewakuowanie ludności, zwierząt, mienia i dóbr kultury,
g) zapewnianie osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy doraźnej oraz pomocy psychologicznej,
h) organizowanie społeczności lokalnej do wsparcia podmiotów ochrony ludności,
i) zabezpieczenie pod względem medycznym osób poszkodowanych;

Niezbędne będą ograniczenia wolności i  praw człowieka i obywatela oraz obowiązki świadczeń osobistych i rzeczowych”

Oto one:
Art. 43. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 42, mogą polegać na:
1) zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców;
2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
5) zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
6) nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
7) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
8) obowiązku poddania się kwarantannie;
9) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;
10) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;
11) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
12) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;
13) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;
14) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;
15) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
16) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
17) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
18) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
19) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
20) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika;
21) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 44 ust 1.

Całość tego przerażającego projektu można znaleźć pod oficjalnym rządowym linkiem.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909380#12909380

Wszyscy Polacy powinni się z nim zapoznać i głośno domagać się wyjaśnienia, do czego przygotowuje nas rząd?

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x